VERGADERRUIMTE OPLOSSINGEN

For english terms & conditions - please click here

ALGEMENE VOORWAARDEN DKB Audiovisual B.V.

1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. A  Opdrachtgever: Iedere derde met wie DKB Audiovisual B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie DKB Audiovisual B.V. een aanbieding doet.
  2. B  Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen DKB Audiovisual B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  3. C  Prestatie: alle (rechts) handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of Diensten dan wel een deel daarvan, welke DKB Audiovisual B.V. op grond van de Overeenkomst verricht.
  4. D  Locatie: de plaats(en) waar DKB Audiovisual B.V. de Prestatie dient te verrichten.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van DKB Audiovisual B.V. en Opdrachtgever ter zake.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

2 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van DKB Audiovisual B.V. zijn geldig gedurende 14dagen, tenzij anders aangegeven. Dit houdt in dat een uitgebrachte offerte na 14 dagen vervalt indien deze niet wordt aanvaard.

2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft DKB Audiovisual B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Opdrachtgever kan de getekende offerte downloaden indien de offerte digitaal is ondertekend middels het digitale offerte systeem.

 

3 LEVERING EN LEVERTIJDEN

3.1 Indien er een tijdstip van levering is overeengekomen ten behoeve van een evenement kan een afwijking van 30 minuten voorkomen zonder dat DKB Audiovisual B.V. in gebreke is. Bij verkoop van zaken is de leverdatum slechts een indicatie omdat DKB Audiovisual B.V. afhankelijk is van de levering door zijn leveranciers.

3.2 DKB Audiovisual B.V. is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te vorderen.

3.3 Indien Opdrachtgever aan DKB Audiovisual B.V. nog enige betalingsverplichtingen heeft, in het bijzonder indien facturen van DKB Audiovisual B.V. door Opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is DKB Audiovisual B.V. gerechtigd de leveringsplicht op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze bepaling geldt niet indien is overeengekomen dat de betaling ten tijde van de levering of achteraf plaatsvindt.

3.4 DKB Audiovisual B.V. zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. DKB Audiovisual B.V. is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

 

4 VERGUNNINGEN e.d. EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Opdrachtgever dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien DKB Audiovisual B.V. een aanvraag verzorgt ten behoeve van Opdrachtgever, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever dient de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de BUMA/STEMRA rechten, welke verband houden met de Prestatie te voldoen. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en DKB Audiovisual B.V. vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

 

5 LOCATIE

5.1 Opdrachtgever dient tijdig te zorgen dat DKB Audiovisual B.V. de locatie met de benodigde transportmiddelen, zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

5.2 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende, gratis en beveiligde parkeerplaatsen voor de voorgenoemde transportmiddelen. Tevens dient Opdrachtgever op eerste verzoek van DKB Audiovisual B.V. zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor opslag van materialen en gereedschappen van DKB Audiovisual B.V. en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.

5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat DKB Audiovisual B.V. bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorg te dragen voor voldoende assistentie en beveiliging.

5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan:
a Dat de locatie gelijkvloers is, en dat de prestatie op de begane grond plaatsvindt, of de locatie beschikt over een lift. Zodra er alleen een trap beschikbaar is, moet dit op voorhand duidelijk vermeld worden. Mocht door de bereikbaarheid van de locatie meerwerk ontstaan dan zijn de meerwerkkosten voor de Opdrachtgever. Mocht de bereikbaarheid gevolgen hebben voor de geplande uren, kan DKB Audiovisual B.V. niet verantwoordelijk gehouden worden voor het te laat leveren van de prestatie. Mocht het gepland aantal uren worden overschreden door het meerwerk vanwege niet melden van de bereikbaarheid, worden deze uren achteraf doorbelast aan de Opdrachtgever.
b Als er sprake is van het gebruik van krachtstroom dient dit altijd een 5-polige aansluiting te zijn (3x fase, nul en aarde). Mocht dit afwijken en schade/meerwerk tot gevolg hebben, zijn deze kosten voor de Opdrachtgever.
c Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin DKB Audiovisual B.V. de Prestatie zal leveren.

5.5 De inrichting van de Locatie, in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaatsvindt; en de elektriciteitsvoorziening, dienen zodanig te zijn dat DKB Audiovisual B.V. de Prestatie kan leveren zonder dat DKB Audiovisual B.V. bijzondere voorzieningen dient te treffen, meerwerk hoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van DKB Audiovisual B.V. of door DKB Audiovisual B.V. ingeschakelde derden. Indien Opdrachtgever in gebreke is en er ontstaat schade of meerwerk dan zal DKB Audiovisual B.V. dit terstond melden aan Opdrachtgever en is DKB Audiovisual B.V. gerechtigd om de extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen of te verrekenen met de – eventueel betaalde – borg.

5.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat DKB Audiovisual B.V. direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. Eventueel extra aantal uren i.v.m. uitloop of wachttijd zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

5.7 Alle door de Opdrachtgever dan wel op verzoek van de Opdrachtgever door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen, worden door DKB Audiovisual B.V. gebruikt voor rekening van Opdrachtgever.

5.8 Opdrachtgever dient voor voldoende gratis consumpties te zorgen op de Locatie voor degene die van de zijde van DKB Audiovisual B.V. betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie. DKB Audiovisual B.V. gaat ervan uit dat de Opdrachtgever voor lunch en/of diner zorgt (mocht dit tijdens werk uren vallen). DKB Audiovisual B.V. geeft graag aan met hoeveel personen dat zal zijn. Mocht de Opdrachtgever hier niet voor kunnen zorgen, dan is DKB Audiovisual B.V. genoodzaakt €15,00 p.p. voor lunch en €25,00 p.p. voor diner door te belasten.

Mocht de opdrachtgever nog last minute wijzingen in het voorstel doorvoeren kunnen hier extra kosten aan verbonden zitten.

5.9 Opdrachtgever kan DKB Audiovisual B.V. vragen om bij een Locatiebezoek aanwezig te zijn, ter voorbereiding op de uitvoer / productie van het evenement. Tenzij anders onderling overeengekomen, zal DKB Audiovisual B.V. dit bezoek doorrekenen aan de Opdrachtgever.

 

6 GARANTIE

6.1 De door DKB Audiovisual B.V. aan Opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.

6.2 Indien Opdrachtgever aan DKB Audiovisual B.V. tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal DKB Audiovisual B.V. op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren of indien nodig de zaken vervangen door soortgelijke. Onder een tijdige melding wordt verstaan: zo spoedig mogelijk maar in elk geval op een zodanige termijn dat DKB Audiovisual B.V. in staat is om de voornoemde vervanging of reparatie uit te voeren. Meldingen achteraf worden niet in behandeling genomen.

6.3 Indien zaken niet aan de Overeenkomst voldoen ten gevolge van enig handelen door Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst, worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

7 AANVAARDING EN RECLAME

7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of gehuurde zaken dient terstond na ontvangst te geschieden. Eventuele bezwaren, gebreken, en/of defecten dienen onmiddellijk aan DKB Audiovisual B.V. te worden gemeld.

7.2 Klachten betreffende gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, dan wel nadat Opdrachtgever deze had kunnen constateren aan DKB Audiovisual B.V. te worden gemeld, zodat DKB Audiovisual B.V. in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.

7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd of verkocht zonder beschadigingen, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

7.4 De verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken zijn en blijven het eigendom van DKB Audiovisual B.V.

7.5 DKB Audiovisual B.V. heeft het recht bij afhalen van gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken om een (dubbele) legitimatie te vragen. Ook heeft DKB Audiovisual B.V. het recht onderzoek te doen naar de echtheid van de legitimatie en de daaraan gerelateerde persoon of bedrijf.

 

8 GEBRUIK VAN GEHUURDE/ TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

8.1 Opdrachtgever dient aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door DKB Audiovisual B.V. verschafte bedieningsvoorschriften en door DKB Audiovisual B.V. gegeven aanwijzingen. Opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent Opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

8.2 Indien Opdrachtgever niet over voldoende deskundigheid bezit, dient hij dit te melden zodat DKB Audiovisual B.V. Opdrachtgever kan informeren. Schade en storingen welke worden veroorzaakte door ondeskundig gebruik, aansluit-, programmeer-, of instellingsfouten zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van DKB Audiovisual B.V. verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan overeengekomen Locatie. De gehuurde of ter beschikking gestelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van DKB Audiovisual B.V. niet buiten Nederland worden gebruikt of getransporteerd.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken aan derden onder te verhuren, in gebruik te geven of ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van DKB Audiovisual B.V.

8.5 DKB Audiovisual B.V. heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Opdrachtgever DKB Audiovisual B.V. of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

8.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of zaken te beschilderen en/of (met bv stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DKB Audiovisual B.V.

 

9 TERUGGAVE VAN VERHUURDE DAN WEL TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN EN HERSTEL OORSPRONKELIJKE TOESTAND

9.1 Opdrachtgever dient op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking te stellen dan wel af te leveren aan DKB Audiovisual B.V. Eventuele kosten wanneer het gehuurde niet in oorspronkelijke toestand terugkomt bij DKB Audiovisual B.V. zijn voor rekening Opdrachtgever. Tevens, indien de zaken niet op het overeengekomen tijdstip aan DKB Audiovisual B.V. zijn geretourneerd en geen verlenging van de termijn is overeengekomen dan zal DKB Audiovisual B.V. terstond aangifte doen van diefstal.

9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door DKB Audiovisual B.V. op een Locatie zullen worden verwijderd, dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop DKB Audiovisual B.V. al de gehuurde, dan wel ter beschikking gestelde zaken, naar behoren en volledig heeft ontvangen.

9.4 Indien DKB Audiovisual B.V. Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschilderingen c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke veranderingen aan de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Opdrachtgever.

 

10 BETALINGEN

10.1 Indien niet anders overeengekomen dient de Opdrachtgever de prijs ten tijde van aflevering/levering van de Prestatie vooraf te voldoen.
10.2 Indien is overeengekomen dat betaling op een later tijdstip kan plaatsvinden dan dient Opdrachtgever de prijs te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 procenten.

10.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

 

11 MEERWERK EN MEERWERKUREN

11.1 Wanneer er in de offerte gesproken wordt over een “dagprijs”, wordt er bedoeld een dag van 10   uren op locatie. Dit is exclusief  reistijd, inclusief tijd voor breaks, e.g. koffie, lunch, diner. Wanneer een uitvoer / productie langer duurt dan dit aantal uur; is DKB Audiovisual gerechtigd om meerwerkuren in rekening te brengen a minstens 55 EUR per uur. Wanneer een werkdag boven de 12 uur komt; is DKB gerechtigd om andere medewerkers in te zetten.

11.2 Wanneer tijdens een uitvoer / productie extra diensten; of items worden gevraagd, die niet op de offerte stonden, zullen deze door DKB Audiovisual B.V. aan de Opdrachtgever worden doorbelast.

 

12 OPSCHORTING / ANNULERING

12.1 DKB Audiovisual B.V. is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

12.2 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is van DKB Audiovisual B.V. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan DKB Audiovisual B.V. een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

  1. a) bij annulering tot 4 weken voor de productiedatum wordt 75% van het totale bedrag in rekening gebracht.
    b) bij annulering binnen 4 weken voor de productiedatum wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.

Onverminderd het recht van DKB Audiovisual B.V. de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met DKB Audiovisual B.V. een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom / annuleringskosten.

 

13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is DKB Audiovisual B.V. gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

13.2 Als overmacht aan de zijde van DKB Audiovisual B.V. wordt tevens aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van DKB Audiovisual B.V. en de door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door DKB Audiovisual B.V. of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming door toeleveranciers van DKB Audiovisual B.V., diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor DKB Audiovisual B.V. niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan DKB Audiovisual B.V. enig verwijt kan worden gemaakt.

13.3 Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen vanuit de Opdrachtgever.

13.4 Een beroep op overmacht kan door DKB Audiovisual B.V. ook nog worden gedaan nadat DKB Audiovisual B.V. in verzuim is met één of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.5 In geval van overmacht heeft DKB Audiovisual B.V. het recht alle door DKB Audiovisual B.V. aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

14 AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERINGEN EN VRIJWARING

14.1 In geval van verhuur van goederen door DKB Audiovisual B.V. aan Opdrachtgever is Opdrachtgever, tot het moment van teruggave, aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

14.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke DKB Audiovisual B.V. lijdt indien Opdrachtgever niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de huurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

14.3 Opdrachtgever verplicht zich – ten behoeve van DKB Audiovisual B.V. – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van DKB Audiovisual B.V. verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Opdrachtgever DKB Audiovisual B.V. een kopie van de polis en polisvoorwaarden te verstrekken.

14.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door DKB Audiovisual B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekend deel. Opdrachtgever dient als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel zoals door DKB Audiovisual B.V. in rekening gebracht, aan DKB Audiovisual B.V. betalen.

14.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van DKB Audiovisual B.V. op de Locatie.

14.6 Indien Opdrachtgever op grond van recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met DKB Audiovisual B.V. aansprakelijk is en DKB Audiovisual B.V. wordt door een derde aangesproken, dient Opdrachtgever DKB Audiovisual B.V. volledig te vrijwaren en de schade te vergoeden.

14.7 Indien DKB Audiovisual B.V. ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van DKB Audiovisual B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van DKB Audiovisual B.V. wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DKB Audiovisual B.V.

 

15 VERZUIM EN ONTBINDING

15.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met DKB Audiovisual B.V. gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is DKB Audiovisual B.V. gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat DKB Audiovisual B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de DKB Audiovisual B.V. verder toekomende rechten.

15.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel – indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege ontbonden zijn, tenzij DKB Audiovisual B.V. Opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval DKB Audiovisual B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd DKB Audiovisual B.V. verder toekomende rechten.

15.3 DKB Audiovisual B.V. heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht.

15.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van DKB Audiovisual B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, is Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaalde gebleven zaken en heeft DKB Audiovisual B.V. het recht om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

 

16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 Alle geleverde zaken blijven het eigendom van DKB Audiovisual B.V. totdat alle vorderingen die DKB Audiovisual B.V. op de Opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente volledig zijn betaald.

16.2 Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan.

16.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van DKB Audiovisual B.V. te bewaren.

16.4 DKB Audiovisual B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, of de zaken niet op het afgesproken tijdstip aan DKB Audiovisual B.V. heeft geretourneerd. De Opdrachtgever dient DKB Audiovisual B.V. te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van DKB Audiovisual B.V.

 

17 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat DKB Audiovisual B.V. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

18 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

18.1 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

18.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.

18.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

 

19 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

19.1 Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.

19.2 Opdrachtnemer zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

19.3 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

19.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG, een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

 

20 VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

20.1 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

20.2 Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.

20.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.